Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení, rozsah služeb

1. Obchodní podmínky upravují vztahy vzniklé mezi

dodavatelem, jímž je DS Smith Triss, s.r.o. se sídlem Žirovnická 3124/1, 106 00  Praha 10, IČ 49354027, DIČ CZ49354027, zastoupena Ing. Ladislavem Kafkou (dále jen „prodejce“ nebo též „dodavatel“)

a kupujícím při zprostředkování nákupu lisovaných palet, přepravních obalů a jejich příslušenství. Jejich akceptaci potvrzuje kupující potvrzením Objednávky ve webovém rozhraní portálu LisovanePalety.cz, nebo jiným prokazatelným jednáním kupujícího, osoby oprávněné anebo jiné osoby z jejich podnětu. Potvrzením objednávky dochází ke vzájemné dohodě obou stran s obsahem těchto Obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno a tímto okamžikem je uzavřena Kupní smlouva mezi kupujícím a prodejcem. Kupující se před uzavřením Kupní smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním Obchodních podmínek a tyto podmínky akceptuje.

 

II. Náležitosti objednávky

Aby Objednávka mohla být správně zpracována a případně obstarána přeprava zboží, musí strana, která zadává Objednávku, poskytnout:

kontaktní osobu oprávněnou jednat za kupujícího v případě, že jí není on sám, včetně jejího obsluhovaného mobilního, nebo jiného telefonu a e-mailu,

přesnou adresu místa vykládky včetně časového rozmezí, na kdy má dodavatel obstarat přistavení vozu na vykládku,

obsluhovaný mobilní, nebo jiný telefon a jméno kontaktní osoby (příjemce) na vykládce, která převezme zboží od dopravce (eventuálně telefonické spojení na osobu, která řídí vykládku a je v přímém kontaktu s příjemcem).

 

 

III. Vykládka, odpovědnost a příjem zboží

  1. Zásilky do 30 kg jsou vyloženy za 1. uzamykatelné dveře, zásilky nad 30 kg na chodník před sídlo příjemce, pokud si kupující zvolí typ dopravy formou „Sběrné služby“. V případě, že si kupující vybere typ dopravy „Dokládka“, odpovídá příjemce za vykládku při jakémkoliv dodávaném množství.
  2. Příjemce zkontroluje obal, a pokud na první pohled zásilka nejeví známky poškození, potvrdí dopravci příjem. Výhrady k zásilce se píší na originál přepravního listu dopravci, ale i příjemci a oba dokumenty podepíše řidič i příjemce. Současně je nutné sepsat škodní list, ve kterém příjemce uvede rozsah poškození a tento protokol zašle na adresu dodavatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a telefonicky oznámí tuto událost na telefonu +420 602 262 583. U vad neznatelných při příjmu trvá reklamační lhůta 3 dny v rámci vnitrostátní přepravy.
  3. Prodejce dodává zboží ve stohu a spáskované bez dalšího obalu.

 

IV. Dodací lhůta

 1. Dod. lhůta začíná běžet následující pracovní den po zpětném potvrzení objednávky kupujícímu ze strany dodavatele a zároveň po obdržení platby za palety a dopravu, pokud příjemce neprovede úhradu při příjmu (na dobírku).
 2. Zprostředkovatel obstará doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době přiměřené vzdálenosti přepravy nebo v termínu dohodnutém s příkazcem. Za běžnou dodací dobu je brána doba, kdy dodavatelem obstaraný dopravce zpravidla doručí zásilku příjemci a to, pokud nenastanou zvláštní nebo neočekávané situace během přepravy zásilky
 3. Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího pracovního dne, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Odstavec 1. a 2. se neužije v případě, kdy nelze zásilku doručit ani při vynaložení odborné péče. Nedoručitelná zásilka bude doručena zpět odesílateli na náklady příkazce. Příkazce je povinen uhradit náklady a přepravné za zpětnou dopravu zboží, a to ve stejné výši jako při přepravě příjemci, jestliže příjemce odmítne převzetí jemu dovezené zásilky. Nedoručitelnou zásilkou se rozumí zásilka, kdy:

  a) příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí,

  b) příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení,

  c) příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval.

 5. V případě, že bude před uzavřením Objednávky evidentní delší čekací doba na vykládku, pak je kupující povinen tuto skutečnost uvést na Objednávku. Obstaraný dopravce tímto akceptuje případnou delší čekací dobu na nakládku, nebo vykládku. Je však nutné uvést délku této čekací doby.

 

V. Smluvní doložky INCOTERMS 2000

 

1. V případě osobního odběru zboží ze skladu prodejce je sjednána dodací doložka:

- FCA – vyplaceně dopravci; prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile předá zboží celně odbavené pro vývoz k dispozici dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. Zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží v ujednaném místě. Pokud dochází k dodávce v objektu prodávajícího, je prodávající odpovědný za provedení nakládky. Pokud k dodávce dochází v jakémkoli jiném místě, prodávající není odpovědný za vykládku zboží (jak vykládku z prvého dopravního prostředku, tak nakládku na druhý dopravní prostředek hradí kupující).

2. V případě objednání zboží včetně přepravy ze skladu prodejce je sjednána dodací doložka:

- DDU – s dodáním clo neplaceno; prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu, celně neodbavené v dovozu a nevyložené z příchozího dopravního prostředku do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen nést náklady a nebezpečí spojená s takto dodaným zbožím kromě povinností spojených s dovozem zboží do země určení. Tyto povinnosti musí nést kupující, jakož i veškeré náklady a nebezpečí zaviněná jeho opomenutím odbavit včas zboží pro odvoz.

 

VI. Platební podmínky a přepravné

 1. Platba za zboží a dopravu probíhá před jeho vydáním a to:
  • v hotovosti při výdeji ve skladu,
  • uhrazením zálohové faktury,
  • v hotovosti řidiči při příjmu v místě doručení (na dobírku).
 2. Po vydání zboží, či příjmu zálohové platby bude nejpozději do 15ti dnů vystaven daňový doklad, který obdrží kupující pozemní poštou do 15ti dnů od skončení přepravy a v patřičné splatnosti uhradí nedoplatky, pokud nějaké vzniknou. V případě nejasností či námitek k vyúčtování kontaktuje nejpozději do 15ti dnů od převzetí zboží písemně provozovatele doporučenou poštou, a pokud tak neučiní, má se za to, že daňový doklad bez výhrad přijal.

 

VII. Reklamační řád, vady zboží

 1. Kupující jednající v rámci své podnikatelské činnosti je oprávněn uplatnit reklamaci u prodejce dle Obchodního zákoníku, vyskytnou-li se
  • při převzetí zboží kupujícím zjevné vady zboží (uplatňují se ihned při převzetí),
  • skryté vady zboží (vyjdou najevo později).
 2. Kupující nejednající v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“) je oprávněn uplatnit reklamaci u prodejce dle Občanského zákoníku v zákonné záruční lhůtě počínající dnem převzetí zboží. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění dle § 53 Obč. zákoníku.
 3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách na telefonu: +420 602 262 583, e‑mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , či doporučenou poštou na adresu: DS Smith Triss, s.r.o.
 4. Kupující doloží důvod reklamace, dodací list a daňový doklad.
 5. Kupující zasílá zboží zpět kompletní, zapáskované a případně v originálním obalu, s příslušnou dokumentací.
 6. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.
 7. Prodávající rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení a vyrozumí o tom kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 8. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujicím nedohodne jinak. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.
 9. Prodávající nenese odpovědnost za vady, které vzniknou při nevhodné manipulaci se zbožím, nedodržení podmínek a pravidel pro zacházení se zbožím, které jsou uvedeny v dokumentu Pokyny pro manipulaci s INKA paletami a volně přístupné na adrese: http://lisovanepalety.cz/index.php/pokyny-pro-manipulaci-s-inka-paletami
 10. V případě, že by pokynům pro manipulaci s INKA paletami kupující nerozuměl, či byly nedostupné, kontaktujte před jejich manipulací pro bližší informace prodejce.

 

VIII. Reklamace v souvislosti s přepravou, zákonné lhůty

 1. Příjemce (pokud jím není kupující) je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky příjemcem pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. Dodavateli nebo jím obstaranému dopravci musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny dodavatele nebo jím obstaraným dopravcem.
 2. Při uplatňování nároků vůči obstaranému dopravci je kupující zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů, týkajících se zásilky, její hodnoty apod. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci. Neposkytnutí řádné součinnosti kupujícího při vymáhání nároků vůči dopravcům je podstatným porušením kupní smlouvy.
 3. U mezinárodních přeprav je reklamační doba u škod zjevně neznatelných při příjmu stanovena na 7 dnů (při zpoždění 21 dnů), u tuzemských přeprav je tato doba stanovena na 3 dny.
 4. Kupující je povinen u dodavatele uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z obstaraných přeprav nejpozději do 1 roku od předání zásilky příjemci.
 5. Při uplatnění práva náhrady škody u dodavatele je kupující povinen jednoznačným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody.

 

IX. Ochrana osobních dat

 

 1. Dodavatel se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
 2. V případě registrace v internetovém obchodě LisovanePalety.cz dává kupující dodavateli automaticky souhlas k tomu, aby osobní údaje dle zákona zpracovával a používal je ke komunikaci s kupujícím. Tento souhlas kupující může kdykoli písemně ukončit.
 3. Dodavatel i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích ze vzájemného obchodního styku.

 

X. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Obchodním zákoníkem a v případě, že je kupujícím spotřebitel (nejednající v rámci své podnikatelské činnosti), pak je odstoupení možné ve všech případech stanovených Občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.
 2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu určenou prodejcem a to tak, že zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi.
 3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vztahy mezi kupujícím, zprostředkovatelem a prodejcem neupravené Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou její součástí, se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.